ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει και ολοκληρώσει πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

*      Μελέτη των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη λειτουργία των ΑΗΣ της ΔΕΗ στον Νομό Κοζάνης (1989-1992), ΔΕΗ.

*      Ανίχνευση ραδιονουκλεϊδίων στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Πατρών μετά το ατύχημα του Chernobyl (1989), Εργ. Υγιεινής.

*      Ρύπανση της ατμόσφαιρας της πόλης των Πατρών (1990), Δήμος Πατρέων.

*      Μελέτη των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη λειτουργία των ΑΗΣ της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη του  νομού Αρκαδίας (1992-1994), ΔΕΗ.

 

Υδάτινο περιβάλλον

Α)        Προγράμματα σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου ύδατος.

Τα προγράμματα αυτά συνήθως αποτελούν συνεχή παρακολούθηση των νερών ύδρευσης των δικτύων παροχής πόσιμου νερού διαφόρων τοπικών δήμων και κοινοτήτων. Η παρακολούθηση διεξάγεται μέσω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού, που λαμβάνονται και αναλύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ΚΥΑ (Υ2/2600/2001-ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ο στόχος των ερευνητικών έργων είναι η εξασφάλιση της υγείας των καταναλωτών και η προστασία τους από κινδύνους υδατογενούς προέλευσης. Τα προγράμματα τίθενται σε ισχύ με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου της Πάτρας (με ανάδοχο το Εργαστήριο Υγιεινής) και του εκάστοτε φορέα ευθύνης της ύδρευσης (ΔΕΥΑ, Δήμος κλπ). Η ερευνητική ομάδα έχει κυρίως συμβουλευτικό ρόλο. Καταγράφει τη χημική και μικροβιολογική ποιότητα των υδάτων, εντοπίζει τυχόν προβλήματα και προτείνει ανάλογα μέτρα αντιμετώπισης τους, επικουρεί στην  ορθή διαχείριση των υδάτων παρέχοντας οδηγίες για τη συνιστώμενη εφαρμογή απολύμανσης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.  Στο τέλος κάθε έργου, η ερευνητική ομάδα συντάσσει τελική έκθεση ποιότητας που περιλαμβάνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του έργου μαζί με τις υποδείξεις και τις προτάσεις της.

Παράλληλα, στο Εργαστήριο Υγιεινής υπάρχει σε ισχύ διαρκές ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στην «Ποιότητα και Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και Αποβλήτων», στα πλαίσια του οποίου μπορούν να διεξαχθούν μεμονωμένες αναλύσεις και αξιολόγηση σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τοπικές οργανώσεις, ιδιώτες, βιομηχανίες κλπ.

Στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων έχει δημιουργηθεί και ενημερώνεται συνεχώς βάση δεδομένων που αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συνόλου σχεδόν των πόσιμων υδάτων της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας. 

 

Β) Υδάτινοι πόροι – Επεξεργασία νερού με βιοτεχνολογικές μεθόδους

*      Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αποσιδήρωσης - απομαγγάνωσης με χημική μέθοδο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ανδραβίδας (1989), Υπ. Εθνικής Άμυνας.

 

*      Ανάπτυξη, εφαρμογή σε πραγματική κλίμακα και παρακολούθηση συστημάτων  απομάκρυνσης σιδήρου, μαγγανίου, αμμωνίας και υδροθείου με βιοτεχνολογικές μεθόδους σε προς πόση νερά.

Τραγανό Ηλείας (1993-1999),

Μυρτιά Ηλείας (1996 – 1998)

Αγ. Γεώργιος Ηλείας (1997-2000),

ΒΙ.ΠΕ. Σερρών (2001- 2003, 2006 - 2007)

Διυλιστήρια Σερρών

Κρέστενα Ηλείας (2001 – 2004)

Διυλιστήρια στα Κρέστενα Ηλείας

 

ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (2005-2007)

Τραγανό Β φάση (αφαίρεση ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας) (2001 - 2008)

Γρύλλος – Πλουτοχώρι Ηλείας (2007 – 2009)

 

*      Πιλοτική μονάδα εργαστηριακής κλίμακας ταυτόχρονης αφαίρεσης αρσενικού και αντιμονίου από νερό που προορίζεται για πόση (2008 – 2009), Εργ. Υγιεινής. 

 

Γ) Θαλάσσιο περιβάλλον

*      Χρήση βιολογικών δεικτών για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσινών νερών στην Ν.Δ. Ελλάδα (1988-1989), Εργ. Υγιεινής.

*      Συσσώρευση οργανοφωσφορικών ενώσεων και μετάλλων στους υδρόβιους οργανισμούς λιμνοθάλασσας ρυπασμένης από εντομοκτόνα (1988), UNEP-FAO.

*      Μελέτη των υδροβιοτόπων και άλλων σημαντικών δεικτών για την ορνιθοπανίδα στην Κρήτη (1988), ENVIREG.

*      Διερεύνηση της κατάστασης του θαλασσίου αποδέκτη προ της διοχέτευσης των λυμάτων της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (1994-1995), ΕΤΒΑ.

*      Εκτίμηση της τοξικότητας των βυθοκορημάτων σε υπό εκβάθυνση θαλάσσιους πυθμένες:

Λιμάνι Κυλλήνης (2003), ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Κατάκολο (2004), EDRACO Α.Τ.Ε.

Λιμάνι Κέρκυρας (2004), ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε.

Ψαχνά Ευβοίας (2005-2006), SOYA HELLAS

Αγ. Παντελεήμονας Νομού Ηλείας (2006-2007), ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

Λιμάνι Κω (2006), ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε.

Λιμάνι Κέρκυρας (2007), ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.

Οθωνοί (2008), ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ

Κυλλήνη (2008), Κοινοπραξία εκβάθυνσης Λιμένα Κυλλήνης

 

*      Εκτίμηση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων από τις ΕΕΛ του Δήμου Πάρου (2009), ΔΕΥΑ Πάρου

 

*      Εκτίμηση της ποιότητας του Πατραϊκού Κόλπου μετά τη λειτουργία των υποθαλάσσιων αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Πατρέων και της ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας (2010-2012), ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ., ΔΕΥΑ Πάτρας

 

Εδαφικό Περιβάλλον - Διαχείριση και διάθεση επεξεργασμένων αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και βιολογικής ιλύος

 

Προγράμματα που αφορούν στην εκτίμηση των επιπτώσεων στο έδαφος από τη διάθεση επεξεργασμένων υγρών και στερεών αποβλήτων και βιολογικής ιλύος.

Προγράμματα που αφορούν στην αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

*      Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υγειονομική ταφή της ιλύος του βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (1990) ETBA.

*      Μελέτη και παρακολούθηση συστήματος εδαφικής διάθεσης των λυμάτων του αεροδρομίου του Αράξου (1993-1995), Υπ. Εθν. Άμυνας.

*      Διερεύνηση των μεθόδων διάθεσης χρωμιούχου λάσπης που προέρχεται από τον βιολογικό καθαρισμό του εργοστασίου κατεργασίας δερμάτων στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (1995), ΕΤΒΑ.

*      Πιλοτικό πρόγραμμα ενταφιασμού της βιολογικής ιλύος της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (1995-1996), ΕΤΒΑ

*      Μελέτη διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων από τον βιολογικό καθαρισμό του σωφρονιστικού καταστήματος Μαλανδρίνου,  Ν. Φωκίδας (2001)

*      Μελέτη διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Μαρκόπουλου Νομού Αττικής (2002), Εργ Υγιεινής

*      Μελέτη διάθεσης βιολογικής λάσπης της ΒΙΠΕ Πατρών (2006), ΒΙ.ΠΕ.Πατρών

*      Διερεύνηση των επιπτώσεων από την απόθεση της ιλύος της ΜΚΑ της ΒΙΠΕ Λάρισσας στο έδαφος του Ο.Τ. 1 (2011), ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

 

Εκτίμηση ποιότητας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων

 

Προγράμματα που αφορούν στην εκτίμηση της ποιότητας υγρών και στερεών αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων και Δήμων περιοχών της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας.  Βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων βιολογικού καθαρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

*      Διερεύνηση των συνθηκών εναπόθεσης των στερεών απορριμμάτων της πόλης της Αμαλιάδας (1996), Δήμος Αμαλιάδας.

*      Διερεύνηση των μεθόδων διαχείρισης τοξικών ουσιών (διαλύτες, χρώματα κλπ) που βρίσκονται στο εργοστάσιο της «Πειραϊκή - Πατραϊκή Κλωστοϋφαντήρια Πατρών Α.Ε.» και μελέτη επί της σκοπιμότητας λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού (1998), ΕΤΒΑ FINANCE

*      Συνθήκες λειτουργίας ΧΥΤΑ Πατρών (1998-2000), Δήμος Πατρέων

*      Παρακολούθηση ποιότητας όμβριων υδάτων και αποβλήτων των ΒΙΠΕ Πατρών, Τρίπολης και Μελιγαλά (2008 – 2012), ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ.

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Περιβαλλοντική Επιδημιολογία

*      Εξασθενές Χρώμιο στο πόσιμο νερό. Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία (2012 - 2014), ΓΓΕΤ – ΕΠΕΔΒΜ, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικοί πόροι

 

Προαγωγή υγείας

*      Μέτρηση επιπέδων τρινιτροτολουενίου στο αίμα των εργαζομένων στην Ε.Β.Ο. (1988), ΕΒΟ

*      Επίπτωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων επί της υγείας αγροτικού πληθυσμού του Ν. Αιτωλοακαρνανίας (2008-2012), Εργ. Υγιεινής

 

Διατροφή

*      Διατροφικές συνήθειες πληθυσμού με τον έλεγχο της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στο τριχωτό της κεφαλής (1987-1990), Εργ. Υγιεινής

*      Διερεύνηση της υγείας των κατοίκων της πόλης των Πατρών (1994-1995), Ε.Ε. Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις».

*      Ανίχνευση οργανοχλωριωμένων εντομοκτόνων στο μητρικό γάλα γυναικών της Ν.Δ. Ελλάδας (1994-1997), Εργ. Υγιεινής.

*      Κατάσταση θρέψης πληθυσμού αστικής και αγροτικής περιοχής (1996), Εργ. Υγιεινής.

*      Η παιδική παχυσαρκία σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Ελλάδας: Επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου και μέτρα πρόληψης (2006-2009), Εργ. Υγιεινής

*      Διερεύνηση των επιπέδων Κτηνιατρικών Ανθελμινθικών ουσιών στο γάλα και εκτίμηση της πρόσληψης από τον άνθρωπο (2008-2012), Εργ. Υγιεινής

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

*      Διερεύνηση της στάθμης του θορύβου και εκτίμηση της όχλησης από την κατασκευή του νέου λιμένα της Πάτρας (1994), Λ.Τ. Πατρών.

*      Μελέτη χωροθέτησης νέου νομαρχιακού νοσοκομείου νομού Ηλείας (1994), Νομαρχία Ηλείας.