Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου Υγιεινής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής σε θέματα Υγιεινής και Επιδημιολογίας.

Διδασκόμενα μαθήματα:

Α) Προπτυχιακό επίπεδο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Υγιεινή (Δ’ εξάμηνο)

Προαγωγή Υγείας – Πρόληψη νόσου – Ιατρική της Κοινότητας (Ζ’ εξάμηνο)

Κατ’ επιλογήν μαθήματα

Μοριακή & Γενετική Επιδημιολογία (Ε’ εξάμηνο)

Διατροφή του ανθρώπου & Υγεία (Η’ εξάμηνο)

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο

Βιοστατιστική & Επιδημιολογία

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

 

Διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί

·         Ντέμος Κωνσταντίνος, 2014. Επίπτωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων επί της υγείας αγροτικού πληθυσμού του Ν. Αιτωλοακαρνανίας

 

 

 

Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη

 

Κουτσούρη Χριστίνα-Παναγιώτα

Επίπεδα βιταμίνης C στον ορό ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε αντικαρκινική θεραπεία

 

Παπαχριστόπουλος Ηλίας

Διερεύνηση του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην αντιμετώπιση ψυχικών νοσημάτων στο Νομό Αχαΐας

 

Πολίτης Παντελής

Τραυματισμοί κατά την ελαιοσυγκομιδή, παράγοντες κινδύνου και επιπτώσεις στο Σύστημα Υγείας

 

Πέραν τούτου το εργαστήριο στα 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει έντονο ερευνητικό έργο στα πλαίσια του πεδίου «Δημόσια Υγεία», διατηρώντας ταυτόχρονα και τον κοινωνικό του ρόλο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), υγεία είναι η «κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η έλλειψη νόσου ή αναπηρίας». 

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητές του εντοπίζονται σε:

Προσδιορισμός και περιβαλλοντική τύχη των χημικών ρυπαντών (μέταλλα, οργανικές ενώσεις κλπ) και των μολυσματικών παραγόντων του περιβάλλοντος. 

Οι χημικοί ρύποι και οι μολυσματικοί παράγοντες κατανέμονται και στα τρία περιβαλλοντικά διαμερίσματα (έδαφος, νερό και αέρας), ανάλογα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες των ρύπων και τις ιδιότητες του διαμερίσματος. Η κατανομή αυτή καθορίζει τους περιβαλλοντικούς και τους υγειονομικούς κινδύνους που προκύπτουν.

Η ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά, τα ποσοτικά επίπεδα και η διάρκεια ζωής των χημικών ρύπων και των μολυσματικών παραγόντων είναι απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και τις πιθανές βλάβες που μπορεί αυτά να προκαλέσουν. Κύρια δραστηριότητα του Εργαστηρίου Υγιεινής αποτελεί η διερεύνηση των ανωτέρω παραγόντων, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Η διερεύνηση αυτή διεξάγεται μέσω αναλύσεων σε δείγματα νερού, εδάφους, αέρα, τροφίμων, αποβλήτων, χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους ανάλυσης, κατά το πλείστον διαπιστευμένες από τον ΕΣΥΔ.

 

Διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών. Οι επιδημιολογικές μελέτες αφορούν στην εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρυπαντικούς παράγοντες και το επιδημιολογικό αποτέλεσμα που προκαλείται. Διεξάγονται μέσω αναγνώρισης και προσδιορισμού των επιπέδων των ρυπαντών στο περιβάλλον και εκτίμησης της έκθεσης – πρόσληψης από τον άνθρωπο. Με αυτή τη γνώση, γίνεται εκτίμηση και πρόβλεψη των επιδράσεων επί της υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και ευπαθών ομάδων (εκτίμηση κινδύνου -  Risk Assessment). Στην εκτίμηση αυτή λαμβάνονται υπόψη, αλλά και επανεκτιμώνται τα ήδη καθορισμένα επιτρεπτά όρια και ανώτατα επίπεδα ρυπαντών και τοξικών ή δυνητικά τοξικών ουσιών στα οποία μπορεί να εκτίθεται ο άνθρωπος, οι τιμές Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (RDI) και Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης (ADI) για την εκτίμηση των αναγκών πρόσληψης διατροφικών στοιχείων κ.λπ.

Το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται, πέραν των επιδημιολογικών μελετών, με την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και προστασίας της υγείας με σκοπό τη μείωση των ασθενειών και κοινωνικών δυσλειτουργιών που οφείλονται στην περιβαλλοντική έκθεση.

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων επεξεργασίας νερού.

Το νερό είναι φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων χημικών ρυπαντών σε υπόγεια και επιφανειακά νερά διαφόρων περιοχών της Ελλάδας δεν είναι κάτι σπάνιο, και ενώ οι ανάγκες για καθαρό πόσιμο νερό όλο και αυξάνονται, η εξεύρεση νέων αποθεμάτων έχει μειωθεί ενώ συχνά είναι πλέον ανέφικτη. Στην περίπτωση αυτή οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραμένει η λύση της επεξεργασίας των ήδη υπαρχόντων διαθέσιμων πηγών οι οποίες αλλιώς θα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Το Εργαστήριο Υγιεινής έχει αναπτύξει βιοτεχνολογικές μεθόδους επεξεργασίας για την απομάκρυνση αμμωνίας, υδροθείου, σιδήρου, μαγγανίου, αρσενικού, αντιμονίου κλπ. από το νερό και έχει κατασκευάσει, επιβλέψει και παρακολουθεί την υδροδότηση ολόκληρων κοινοτήτων παρέχοντας στους καταναλωτές πόσιμο και υγιές νερό εδώ και 20 χρόνια.

 

Μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Η επεξεργασία των υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων πραγματοποιείται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), που έχουν ως κύριο στόχο τη διάσπαση ή καταστροφή των επικίνδυνων τοξικών ουσιών και κατά συνέπεια την προστασία των αποδεκτών των τελικών προϊόντων. Κατά τη λειτουργία τους, παράγονται σημαντικές ποσότητες παραπροϊόντων (π.χ. βιολογικής ιλύος), που απαιτούν ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση. Ο τρόπος τελικής διάθεσης τόσο των υγρών αποβλήτων όσο και της παραγόμενης ιλύος έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: εκπομπές στον αέρα, στο έδαφος και στα νερά (υπόγεια και επιφανειακά) με αποτέλεσμα να απαιτείται προσεκτική διαχείριση, μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

Το Εργαστήριο Υγιεινής, έχει επί σειρά ετών ενεργή παρουσία στον τομέα της επεξεργασίας και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω διεξαγωγής μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, εκθέσεων, προτάσεων αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ.