Σύντομο ιστορικό

Το Εργαστήριο Υγιεινής ανήκει στον τομέα Κλινικών Εργαστηρίων του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στεγάζεται στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου προκλινικών εργαστηρίων που βρίσκεται πλησίον του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών.

Το Εργαστήριο Υγιεινής ιδρύθηκε το 1979 υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Υγιεινής κ. Ξενοφώντα Κονδάκη (Σχετικός Νόμος: Π.Δ. 789/19-8-80, Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης: ΦΕΚ 194 A /26-8-80).

 

Άποψη του εργαστηρίου

 

ΣΤΟΧΟΙ

Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου Υγιεινής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής σε θέματα Υγιεινής και Επιδημιολογίας.

Πέραν τούτων στην πολυετή παρουσία του το Εργαστήριο έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο τόσο στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας (με εργασίες και δημοσιεύσεις) όσο και στην πρακτική υλοποίηση και εφαρμογή της τεχνογνωσίας που παράγεται.

Συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και με ιδιωτικές εταιρείες. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών, το Εργαστήριο έχει διεξάγει πληθώρα αναλύσεων σε βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα. Οι υπηρεσίες του χαρακτηρίζονται από τους συνεργαζόμενους φορείς σαν υψηλής ποιότητας.

Τα μέλη του Εργαστηρίου είναι στο σύνολό τους απόφοιτοι τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και διδακτορικές διατριβές και μεγάλη εξειδίκευση στο αντικείμενο ενασχόλησής τους.  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαφορετική άποψη του εργαστηρίου